Mokymo gairės

Agne priespaskutinis mazas

Kai metukai vos tik dveji ar treji, mūsų mokymosi tikslai yra šie:

 1. Pasitikėjimo ugdymas, susipažinimas su mokytoja, vaikais bei mokymosi aplinka.
 2. Lietuvių kalba – susipažinimas su pirmosiomis vardo raidėmis, jų spalvinimas, knygelių skaitymas ir savo vardo raidelių ieškojimas. Pasakų klausymas bei jų kūrimas iš paveikslėlių. Spalvos, formos. Įvairūs lavinamieji žaidimai.
 3. Darbeliai -  užduotėlių iš pratybų atlikimas, karpymas, klijavimas, piešimas. Įvairių teminių darbelių darymas.
 4. Ruošimasis bei dalyvavimas įvairiose šventėse. Vaidinimai.
 5. Muzika – dainavimas, įvairūs muzikiniai žaidimai, šokiai. Mokymasis pajusti ritmą mušant taktą lazdelėmis bei plojant rankomis. Sąvokų tyliai/ garsiai aptarimas.
 6. Matematika -  susipažinimas su skaičiukais 1,2,3, pirmieji bandymai skaičiuoti. Lego kaladėlių dėliojimas.
 7. Pasaulio pažinimas – vaisiai ir daržovės, kuo jie skiriasi, kokios jie spalvos, koks skonis. Mokymasis pojūčių pagalba: vaisių ir daržovių ragavimas.
 8. Bendravimo įgūdžių tobulinimas.

Kai metukai dar tik ketveri ar penkeri, mūsų mokymosi tikslai yra šie:

 1. Lietuvių kalba – raidės, minčių dėstymas (mano istorija), pasakos, eilėraščiai, dainos, vaidinimai.
 2. Matematika -  kiekis (vienas, keletas, lygiai, likusieji), dydis (daugiau, mažiau, po lygiai, vienodai), svoris (sunkus, lengvas, kilogramas), erdvė (aukštai, žemai, viršuje, apačioje, kairėje, dešinėje ), laikas (rytas, diena, savaitės dienos, mėnesiai, metų laikai), geometrinės figūros, sudėties ir atimties veiksmai (pridėti, atimti, buvo, liko).
 3. Pasaulio pažinimas – šeima, namai, draugai, darželis (mokykla), gamta, augalai, gyvūnai, šventės, žaidimai, kūryba, pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas, uoslė, skonis), emocijos (linksmas, laimingas, liūdnas, nelaimingas), amžinosios vertybės (meilė, dėkingumas, pagalba, atjauta, pasitikėjimas savimi), estetinis lavinimas (gražu, bjauru, tvarkinga, netvarkinga, švaru, purvina), situacijos, problemos ir jų sprendimai.
 4.  Kilmės šaknys – Lietuva mano gimtinė (svarbios datos, žmonės, įvykiai. Papročiai, šventės, kultūra).
 5. Muzika – dainavimas, įvairūs muzikiniai žaidimai, šokiai.
 6. Lavinamosios užduotys iš pratybų. Įvairių teminių darbelių darymas, naudojant įvairias meno technikas.

Kai mums jau šešeri ir septyneri, mūsų mokymosi tikslai yra šie:

 1. Lietuvių kalba – toliau mokomės skaityti ir rašyti. Skaitydami mokomės taisyklingai tarti lietuviškas raides. Pasakodami ir atpasakodami mokomės reikšti mintis lietuviškai: kalbamės ir aptariame įvairias kasdienines temas. Rašytinės ir spaudintinės raidės, abėcėlės raidžių seka. Nosinės raidės. Dvibalsiai, dvigarsiai. Pirmoji pažintis su kalbos dalimis. Bandome piešti ir rašyti trumpas istorijas. Užduotys pratybų sąsiuviniuose. Vaikiškų knygelių skaitymas namuose.
 2. Matematika -  mokomės pavadinimus lietuviškai. Sudėtis, atimtis, daugiau, mažiau. Geometrinės figūros. Kairė-dešinė.
 3. Gamta ir aplinka – reiškiniai aplink mus. Plečiame žodyną, aptariame, pasakojame.
 4.  Lietuvos istorija, geografija, etnografija ir kultūra. Šventės, papročiai, faktai. Tautosaka: mįslės, patarlės, priežodžiai, sakmės, legendos, pasakėčios, pasakos.
 5. Jaunieji mokslininkai – lengvi ir smagūs cheminiai bei fizikiniai bandymai.
 6. Dailė ir darbeliai – bandome išreikšti save ir lavinti smulkiąją motoriką piešdami bei darydami įvairius rankdarbius. Dirbdami kalbame lietuviškai!
 7. Lietuviški žaidimai, dainelės, eilėraščiai.

Kai mums jau aštuoneri ir devyneri, mūsų mokymosi tikslai yra šie:

 1. Lietuvių kalba: balsių, priebalsių, ilgųjų, trumpųjų balsių, dvibalsių kartojimas, mišrieji dvigarsiai, minkštai tariamų priebalsių žymėjimas. Kalbos dalys: veiksmažodis, daiktavardis, būdvardis, prieveiksmis. Sinonimai, antonimai. Asmenvardžiai ir vietovardžiai. Skaitomų tekstų aptarimas, mokiniai išmoksta rasti veiksmažodžius, daiktavardžius, būdvardžius, prieveiksmius bei juos taisyklingai pavartoti. Išsiaiškina kaip kaitomi veiksmažodžiai, daiktavardžiai, būdvardžiai, ir patys išmoksta tinkamai vartoti įvairias jų formas.
 2. Loginis minčių dėstymas. Teksto konstrukcija: pradžia, veiksmas, pabaiga. Asmenine patirtimi pagrįstų bei pramanytų pasakojimų kūrimas: 1) pagal paveikslėlių seriją; 2) pagal pateiktą pradžią ir pabaigą. Atlikdami įvairias kūrybines užduotis, mokosi išreikšti, plėtoti bei užrašyti savo mintis, jausmus, emocijas.
 3. Teksto analizė. Perskaitę prozos kūrinį, mokosi nusakyti jo temą, pagrindines idėjas, veikėjus, veiksmo vietą ir laiką; pasakyti, kas ir kodėl kūrinyje patiko; rasti grožiniame tekste vaizdingų veiksmažodžių, sinonimų, palyginimų ir kt.
 4. Mokosi įminti mįsles, žaisti tautosakinius vaikų žaidimus, dainuoti liaudies dainas.
 5.  Pažintis su Lietuvos istorija, papročiais, kultūra, šventėmis.

Kai mums jau dešimt ir daugiau, mūsų mokymosi tikslai yra šie:

 1. Lietuvių kalbos gramatika – pagrindinės kalbos dalys ir jų gramatinės formos. Linksniavimas. Asmenavimas. Sakinio dalys. Balsiai, priebalsiai, dvibalsiai, mišrieji dvigarsiai. Išplėstiniai sakiniai, vienarūšės sakinio dalys.
 2. Lietuvių literatūra. Supažindinimas su žymiausiais lietuvių literatūros rašytojais ir jų garsiausiais kūriniais: Kristijonu Donelaičiu, Maironiu, Antanu Baranausku ir kt.
 3. Lietuva, jos tradicijos, papročiai, kultūra. Pagrindinių švenčių aptarimas bei ruošimasis minėjimams.
 4. Skaitymas, eilėraščių deklamavimas. Bendravimas, loginis minčių dėstymas, projektai ir pristatymai.
 5. Pratybos ir testai.