Mokyklos įstatai

esk.jpg  Agne priespaskutinis mazas

ISLANDIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ISLANDIJOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS „TRYS SPALVOS“

 ĮSTATAI

1. Mokyklos apibrėžimas

1.1. Mokykla yra neformaliojo švietimo įstaiga užsienyje, per kurią palaikoma ir skleidžiama lietuvybė, įvairiapusiškai supažindinama su Lietuva, sudaromos sąlygos saviraiškai lietuvių kalba.
1.2. Mokykla yra autonomiška Islandijos lietuvių bendruomenės (toliau ILB) dalis.
1.3. Mokyklos veikla yra apibrėžiama įstatais ir taisyklėmis.
1.4. Mokyklos įstatai priimami ir keičiami mokyklos tarybos susirinkime.

2. Mokyklos paskirtis ir funkcijos

2.1. Palaikyti lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę.
2.2. Prisidėti prie sėkmingos vaikų integracijos Islandijoje.
2.3. Puoselėti lietuviškas tradicijas.
2.4. Ugdyti lietuvybės perėmėjus ir tęsėjus.
2.5. Ieškoti įvairių formų ir būdų skatinti vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.
2.6. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir Islandijos švietimo institucijomis.
2.7. Plėtoti ir tobulinti mokyklos veiklą, siekiant pritraukti kuo daugiau vaikų, norinčių mokytis lietuvių kalbos.
2.8. Suburti pedagoginį išsilavinimą turinčius asmenis darbui mokykloje.
2.9. Formuoti patrauklų Lietuvos įvaizdį Islandijoje.

3. Mokyklos darbo organizavimas

3.1. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra mokyklos taryba.
3.2. Mokyklos tarybą sudaro 4 asmenys: mokyklos vadovas, tėvų (globėjų) atstovas, mokyklos mokytojų atstovas ir ILB tarybos narys.
3.3. Mokyklai vadovauja vadovas, konkurso būdu skiriamas mokyklos tarybos.
3.4. Mokyklos taryba organizuoja metinį mokyklos susirinkimą, kurio metu vyksta rinkimai į mokyklos tarybą. Metinis mokyklos susirinkimas vyksta kiekvieną pavasarį, ne vėliau, kaip 2 savaites po visuotinio ILB susirinkimo. Metiniame mokyklos susirinkime dalyvauja mokinių tėvai ar globėjai, mokytojai, mokyklos vadovas ir LIB taryba.
3.5. Mokyklos taryba paskelbia informaciją apie rinkimus į mokyklos tarybą mažiausiai 2 savaites prieš metinį mokyklos susirinkimą.
3.6. Metinio susirinkimo metu yra aptariama ir svarstoma mokyklos metinė finansinė ataskaita, sudaromas mokyklos finansinės veiklos planas ateinantiems metams.
3.7. Mokyklos taryba renkama vieneriems metams, jos nariai eina savo pareigas iki kitų mokyklos tarybos rinkimų.

4. Mokyklos struktūra ir veiklos principai

4.1. Mokyklos veiklą organizuoja mokyklos vadovas.
4.2. Mokyklos vadovo veiklos sritys:
4.2.1. Inicijuoti mokyklos veiklos ir mokymo programų rengimą bei tęstinumą. Kasmet mokslo metų pradžioje yra sudaromos mokyklos veiklos bei mokymo programos ir pristatomos mokyklos tarybai jas patvirtinti.
4.2.2. Rūpintis ugdymui ir saviugdai palankios darbo aplinkos kūrimu.
4.2.3. Inicijuoti mokytojų pareiginių instrukcijų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių rengimą ir teikti mokyklos tarybai jas aprobuoti.
4.2.4. Stebėti, analizuoti ir vertinti pedagogų darbą, mokyklos veiklą ir jos rezultatus

4.2.5. Jei reikia, ieškoti, vertinti ir pristatyti bei rekomenduoti mokyklos tarybai naujus mokyklos mokytojus.
4.2.6. Rūpintis pedagogų kvalifikacijos kėlimu.
4.2.7. Užmegzti ir palaikyti ryšius su vietos gyventojais, stengtis, kad mokykla būtų veikli ir gerai vertinama.

4.2.8. Nustatyti pagrindines veiklos kryptis, tvirtinti mokyklos veiklos ir mokymo programas, ugdymo veiklos tvarką.
4.2.9. Atstovauti mokyklai reikiamose institucijose.
4.3. Mokyklos tarybos funkcijos:
4.3.1. Jei reikia teikti pakeitimus įstatams.
4.3.3. Parengti ir tvirtinti mokyklos darbo tvarkos taisykles ir mokytojų pareigines instrukcijas.
4.3.4. Periodiškai analizuoti mokyklos veiklos ir mokymo programų įgyvendinimą, jų rezultatus ir spręsti praktinius jų įgyvendinimo klausimus.
4.3.5. Teikti siūlymus mokyklos vadovui parenkant mokytojus, vertinant jų darbą.
4.3.6. Vertinti mokyklos vadovo veiklą bei teikti siūlymus.
4.3.7. Palaikyti ir plėsti mokyklos ir krašto visuomenės bendradarbiavimą, inicijuoti naujus kontaktus.
4.3.8. Kontroliuoti mokyklos finansinę veiklą.
4.3.9. Rūpinasi mokyklai tinkamomis patalpomis.
4.3.10. Rūpinasi informacijos apie mokyklą sklaida.
4.4. Mokyklos tarybos nutarimai priimami visų tarybos narių balsų dauguma.
4.5. Mokyklos taryba organizuoja tėvų susirinkimus. Susirinkimai rengiami mokyklos tarybos nuožiūra arba tėvams pageidaujant.
4.6. Užklasine veikla rūpinasi tėvai, mokytojai ir mokyklos taryba bendru susitarimu.

5. Mokyklos lėšų šaltiniai

5.1. Mokyklos pajamas sudaro:
5.1.1. Mokestis už mokslą.
5.1.2. Parama iš LIB biudžeto, skiria LIB taryba.
5.1.3. Projektai ir kitos pajamos.
5.1.4 Aukos ar savanoriška parama.

6. Mokyklos lėšų tvarkymas

6.1. Mokyklos pajamos yra laikomos atskiroje ILB sąskaitoje už kurią yra atsakingas ILB finansininkas.
6.2. Mokyklos finansinius reikalus tvarko mokyklos taryba ir ILB finansininkas.

6.3. Kiekvieną mėnesį ILB finansininkas informuoja mokyklos tarybą apie esamą finansinę padėtį.
6.4. ILB visuotinio susirinkimo metu ILB finansininkas pristato mokyklos finansinės veiklos ataskaitą.